VAT Payment and filing date extended

Tax Talk Nepal Forums Discuss VAT VAT Payment and filing date extended

Tagged: , ,

VAT Payment and filing date extended

  • Kailash
    Keymaster

    मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत् गत फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुन महिनाको द्वेमासिक तथा दोस्रो चौमासिक विवरण र त्यस बमोजिमको कर दाखिला गर्नुपर्ने कर आगामी साल बैशाख २५ गतेसम्मको लागि थप गरेको हो ।

    0
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.